BROJEVNI SUSTAVI


Mi se već stoljećima koristimo dekadskim brojevnim sustavom (arapski brojevi od 0-9), a za potrebe računala nastali su drugi brojevni sustavi kao što su binarni, oktalni i heksadekadski brojevni sustav.

Brojevni sustav sastoji se od :

  • skupova znamenki
  • pravila za pisanje znamenki

Dijele se na :

  • POZICIJSKE
  • NEPOZICIJSKE

NEPOZICIJSKI brojevni sustav - značenje pojedine znamenke ne ovisi o njezinu položaju u zapisanom broju.

Takav brojevni sustav je:

SUSTAV RIMSKIH BROJEVA

NEDOSTACI TAKVOG SUSTAVA:

- za zapisivanje većih brojeva treba uvoditi nove znamenke

- obavljanje aritmetičkih operacija je vrlo složeno

TAKVI SE SUSTAVI VRLO RIJETKO UPOTREBLJAVAJU

POZICIJSKI brojevni sustav - uporabljuje ograničen broj znamenki s tim da njihova vrijednost ovisi o položaju u zapisanom broju.

Odabrani broj znamenki određuje BAZU sustava.

Pozicijski brojevni sustavi su:

  • DEKADSKI BROJEVNI SUSTAV
  • BINARNI BROJEVNI SUSTAV
  • OKTALNI BROJEVNI SUSTAV
  • HEKSADECIMALNI BROJEVNI SUSTAV

DEKADSKI BROJEVNI SUSTAV

Uporabljuje deset znamenki: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Baza sustava jest deset.

Vrijednost znamenke ovisi o položaju u zapisanom broju.

Znamenke zapisane krajnje desno imaju vrijednosti od 0 do 9.

Vrijednosti ostalih znamenaka u višeznamenkastom broju množe se ( slijeva na desno) redom brojevima:

10, 100, 1 000, 10 000, ...

Možemo smatrati da se kranja desna znamenka množi brojem JEDAN.

Broj 1732 možemo zapisati kao:

1732 = 1* 1000 + 7 * 100 + 3 * 10 + 2 * 1

Faktori 1, 10, 100, 1 000, ... mogu se zapisati kao potencije broja deset:

1 = 100
10 = 101
100 = 102
1000 = 103

Skraćeni zapis broja 1732 : 1* 103 + 7 * 102 + 3 * 101 + 2 * 100

Potencije broja deset su težinski faktori ili težine.

Prema tim težinama znamenke dobivaju ime:

jedinice, desetice, stotice tisućice, itd.

Pojedina brojevna mjesta mogu se označiti indeksima koji su jednaki eksponentima baze tj. 0, 1, 2, itd., pa se brojevna mjesta mogu zvati nulto, prvo, drugo itd. ( krajnje desno mjesto je nulto itd.)

Bilo koji prirodni broj s n znamenaka može se zapisati kao:

dn-1 dn-2...d2d1d0                  di - dekadska znamenka

a vrijednost tog broja je:

dn-1 * 10 n-1 + dn * 10 n +...+ d2 * 10 2 + d1 * 10 1 + d0 * 10 0

 

npr:

broj 2583 ima 4 znamenke pa je n = 4

 

VRIJEDNOST:

2583

= d3 * 103 + d2 * 102 + d1 * 101 + d0 * 100

= 2 * 103 + 5 * 102+ 8 * 101 + 3 * 100

= 2000 + 500 + 80 + 3

= 2583

 

BINARNI BROJEVNI SUSTAV

 

Uporabljuje dvije znamenke: 0 i 1

Baza sustava jest dva.

Vrijednost znamenke ovisi o položaju u zapisanom broju.

Binarni broj s n znamenki može se zapisati kao:

bn-1 bn-2...b2b1b0 , bi - binarna znamenka

a vrijednost tog broja je:

bn-1 * 2 n-1 + bn * 2 n +...+ b2 * 2 2 + b1 * 2 1 + b0 * 2 0

 

Jedno binarno mjesto kraće se naziva BIT.

Težinski faktori ili težine su potencije broja 2.

 

20 = 1

25 = 32

210 = 1024

21 = 2

26 = 64

211 = 2048

22 = 4

27 = 128

212 = 4096

23 = 8

28 = 256

213 = 8192

24 = 16

29 = 512

214 = 16384

Binarne znamenke možemo nazivati po težinama:

jedinice, dvojke, četvorke, osmice itd.

U binarnom brojevnom sustavu moguće je provoditi aritmetičke operacije:

zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje

Zbrajanje binarnih brojeva:

Binarne brojeve zbrajamo pomoću ove tablice. Iz tablice je vidljivo da je npr.

1+1+1 = 1 i 1 prijenos.

1+1 = 0 i 1 prijenos.

1

0

0

1

1

+1

+0

+1

+0

+1

1

0

1

1

10

11

Primjer:

001100110
+ 110110110
101010000

Oduzimanje binarnih brojeva:

Isto kao i za zrajanje, kod oduzimanja se možete poslužiti tablicom.

0

1

1

10

-0

-0

-1

-1

0

1

0

11

Ostale brojevne sustave staviti ćemo naknadno.

Binarni brojevni sustav