KOMUNIKACIJE

Nema još naših slova :))) ali će ih biti.

KOMUNIKACIJA

Prijenos podataka iz jednog kompjutora u drugi,ili s jednog uređaja na drugi.Uređaj za komunikacije prema tome je svaki uređaj koji pomaže u prijenosu podataka.

Komunikacijski  software obraća se programima koji omogućuju prijenos podataka. Dakle, da bi računala mogla komunicirati trebate imati odgovarajući program.

BISYNC (binarna sinkronizirana/usklađena komunikacija)

Kratica za tip sinkronizirane komunikacije koja se primarno koristi u mrežama manjih  struktura.BISYNC je zapravo standard binarnih sinkroniziranih komunikacija (BSC)koji je razvio IMB.”Binarni” u imenu upucuje na to da su podaci binarno kodirani.Bit puniti zahtjeva mnogo mreza i komunikacijski protokola zbog sljedecih razloga:

   *da se sprijeci tumacenje podataka kao kontrolnih informacija.

Npr.,strukture manjih  protokola kao sto je x.25 pocinje i zavrsava kao struktura sa 6 za redom po1 bit.Zato,ako aktualni podaci koji su poslani  imaju 6*1bit u redu,poslije prvih 5 se umece 0 kako se podaci ne bi tumacili kao strukturno ogranicenje.Naravno , pri kraju prijema puni bitovi moraju biti desifrirani .

    *za protokole koji zahtjevaju strukture fiksne velicine,bitovi se ponekad umecu da se napravi struktura jednake velicine sa fiksnom velicinom .

    *za protokole koji zahtjevaju konstantno/neprekidno”curenje”

protokola,bitom sa 0 se ponekad umeću da osiguraju da “curenje

nije pokvareno(slomljeno)”.

BPS

BPS - bits per second - bitova po sekundi.

Napomena:bps je standardna mjera/jedinica brzine prijenosa podataka.

 PRISTUP

( 1 ) Upotrijebiti, npr.programi mogu pristupiti memoriji,što znači da čitaju  podatke sa ili pišu podatke u glavnu memoriju .

Korisnik može pristupiti  dosjeima , mapama, računalima ili vanjskim uređajima.

( 2 ) Točnije, pristup često znači čitati podatke sa MASS STORAGE  uređaja ili pisati podatke u  mass storage uređaj.

Vrijeme koje je potrebno da pronađemo pojedini bajt informacija na mass storage uređaju zove se pristupno vrijeme .

 ( 1 ) Postupak čitanja ili pisanja podataka u STORAGE  uređaj.

( 2 ) Privilegija za upotrebu kompjuterskih informacija po nekom običaju ,npr.korisnik može biti osiguran READ ACCESS(čitalački pristup) datoteci-to znači da korisnik može čitati datoteku  ali je ne može promijeniti ili izbrisati.

Većina operativnih sistema  ima nekoliko različitih  tipova

Privilegiranih pristupa koji mogu biti osigurani ili upotrebljivi za  korisnike ili grupe korisnika.

 ADPCM

Kratica za ADAPTIVE  DIFFERENTIAL PULSE CODE

MODULATION,oblik Pulse Code Modulation(PCM)

koja proizvodi digitalne signale s nižom bitovnom mjerom

nego standardni  PCM.ADPCM proizvodi nižu bitovnu

mjeru samo snimanjem razlike između uzoraka i prilagođavanja

kodovske skale za dinamično smještavanje velikih i malih

razlika .Neke aplikacije koriste ADPCM za digitaciju glasovnog

signala tako glas i podaci mogu biti prenešeni koristeći simula-

ciju preko digitalne jednostavnije normalno korištene samo

za jedno ili drugo.

 ASYNCRONOUS

Nije sinkronizirano;tj.ne javlja se kod predeterminiranih ili

regularnih  intervala.Termin ASYNCRONOUS obično se

koristi za opisivanje komunikacija u kojima podaci mogu

biti radije prenošeni interminalno nego stalnom strujom.

Npr.telefonski razgovor  je nesinkroniziran jer oba dijela

(obje osobe) mogu govoriti kada žele.Kad bi komunikacije

bile sinkronizirane svaka osoba bila bi prisiljena čekati

poseban intreval prije govorenja.

S nesinkroniziranim komunikacijama je teško to što

Primatelj mora naći način kako razlikovati valjane poda-

tke i buku.U kompjutorskim komunikacijama to je obično

pojednostavljeno kroz poseban START  BIT i STOP BIT

na početku i kraju svakog dijela dokumenta.Zbog toga se

ASYCRONOUS COMMUNUCATIONS (nesinkronizirane komunikacije )  ponekad zovu START –STOP  TRANSMITIONSS .Većina je komunikacija između računala i ostalih naprava nesinkronizirane .

 

 

AT COMMAND SET

Izgovor:ay-tee command set-zapravo standardni jezik za

kontrolu modema.AT COMMAND SET je proizveo MA-

YES  i reorganizirao uz pomoć svih virtualnh modema

osobnih računala.

 

 

BANDWIDTH

Količina podataka koja može biti  prebačena u određenom

vremenu za digitalne naprave,BANDWIDTH je obično

izražen u bitovima po sekundi (bps) ili bajtovima po sekundi. Za

odgovarajuće (anologne) naprave BANDWIDTH je izražen u

odjeljcima po sekundi ili hercima(Hz). Bandwidth je naročito važan za I/O uređaja npr. brzi  DISK DRIVE može biti

prenešen bus-om s niskim bandwidthom. To je glavni razlog da novi busovi kao AGP su proizvedeni za PC .

 

 

CAPI

Računalo pomaže osobnom intervjuiranju , koristeći računalo kao osnovu ispitivanja. Kao alternativa pitanjima na papiru

CAPI dozvoljava osobi koja intervjuira da se prilagođava  tako da osoba odgovara na pitanja o temama koje su joj poznate ,i

da prima pitanja slučajnim redosljedom da izbjegne  smetnje.

CAPI također teži da dokaže sposobnost podataka kako bi se

proces intervjuiranja napravio bolje zabavnim .Iako je tradici-

onalno korišten na osobnim PC-ima ,od sada se koristi za administraciju mreže.

API standard koristi se za pristup ISDN opremi za prijenos

podataka tel. linijama.Kada  aplikacija želi komunicirati sa

ISND karticom ,šalje joj standardne naredbe koje progra-

merima i korisnicima daju priliku koristiti dobro znan meha-

nizam za komuniciranje preko ISDN linija bez prilagodbe

hardwera

CARRIER (nosač)

Kraće za CARRIER SIGNAL,CARRIER SYSTEM ili CARRIER SERVICE PROVIDER

   *CARRIER SIGNAL

Frekvencija u komunikacijskom kanalu prilagođena za prijenos

analognog ili digitalnog signala informacija.Npr.FM radio prije-

nosnik prilagođava frekvencije nosača signala i u procesu prijema nosač signala izdvaja analogne informacije.AM radio

prijenosnik prilagođava anplitude nosača signala.

   *CARRIER SYSTEM

Komunikacijski sistem opskrbljava brojeve od točke do točke kanalima  kroz neku vrstu multiplexinga .T-1 i T-3 nosači usluga su primjeri CARRIER SYSTEMSA koji mogu biti

korišteni između točaka u WIDE AREA NETWORK(WAN)-

(mreža širokog dosega).

   *CARRIER SERVICE PROVIDER

Tvrtke nude telefone i komunikatore podacima između točaka

u zemlji ili u jednoj ili više zemalja.

REGIONAL BELL OPERATING COMPANIES(RBOCs)

su primjeri nosača .

 

 

CHANNEL(kanal)

1)U komunikacijama termin CHANNEL odnosi se na put

između dvaju računala ili naprava.Može se odnositi  i na

PHYSICOL MEDIUM (žice) ili za komplet mogućnosti

što odvajaju jedan kanal od drugoga.Npr. TV kanali označuju

partikularne frekvencije na koje su prenešeni radio valovi

IRC kanali označuju posebne razgovore.

2)Za IBM PS/2 računala, kanal je isti kao i na EXPANSIONBUS.

3)U prodaji i promidžbi put kojim vendor komunikacije sa

prodajom ponuđuju korisnicima.

 

 

CIRCUIT SWITCHING (kružna zamjena)

Vrsta komunikacije u kojima (posvećeni kanal)DEDITATED CHANNEL(ili CIRCUIT)je nestabilan za smjer pretvorbe.

Najčešća circuit switching mreža je telefonski sistem , gdje zajedno spojeni dijelovi žice stvaraju neprekidivu liniju za svaki tel. poziv.

Druga slična komunikacijska metoda je PACKET SWITCHING                                

protokol, TCP/IP

CIRCUIT SWICHING sistemi su idealni za komunikacije koje zahtjevaju da podaci budu poslani REAL-TIME (određeno vrijeme).PACKET- SWITCKING su puno efikasnije ako se može tolerirati kašnjenje.

Mreže kružne zamjene su nešto zvano CONNECTION ORIENTED mreže .

Primjećujete ipak ,da,ako je paket zamjena bez veza ,mreža paketa zamjena može biti CONNECTION – ORIENTED

(orijentirane na povezanost)

 CODEC

Kratica za kompresor /dekompresor,CODEC je svaka tehnologija za kompresiju i dekompresiju podataka .CODEC

može biti ugrađen u software i hardware,ili u komunikaciju oba.Neki popularni CODEC-iza COMPUTER VIDEO uključujući MPEG,INDEO i CINE PAK.

U telekomunikacijama  je CODEC (kraće za corder/decorder)

Naprava koja kodira ili dekodira signal.Npr. telefonske tvrtke

upotrebljavaju CODEC za pretvorbu binarnih signala proizve-

denih na njihovim digitalnim mrežama u analogne signale

pretvorene na njihovim analognim mrežama.

Prijevod binarnih vrijednosti u voltažne može biti prenešen

preko žice.

COM

U DOS sistemu ime serijskog pristaništa komunikacija.

DOS podupire četiri serijska pristaništa:COM1,COM2,

COM3 i COM4 .Ipak većina softwaera(kompjutorskih programa).Koristi sistem prekidanja za razvoj serijskih

pristaništa i  tamo su rezervirane samo dvije IRQ-linije.

To znači da četiri COM pristaništa dijele dvije iste IRQ-

linije.Tako općenito,ako imate dvije naprave i jedna je

spojena na COM1 ,a druga na COM3, ne možete ih

koristiti  simulantno.